Liturgia Słowa

Towarzystwo przyjaciół WSD

Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

 

DEKRET USTANAWIAJĄCY TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
DIECEZJI LEGNICKIEJ

Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis" z dnia 25 marca 1992 roku stwierdza:
"Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie." (n. 41)
Mając na względzie powyższe nauczanie Kościoła powołuję niniejszym
Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej,
którego celem jest zapewnienie koniecznego wsparcia duchowego i materialnego Wyższemu Seminarium Duchownemu Diecezji Legnickiej.
Członkowie Towarzystwa winni troszczyć się o powołania kapłańskie, wspierać modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwijać w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej Instytucji.
Statut Towarzystwa zostanie określony odrębnym aktem prawnym.
Wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej polecam opiece Maryi - Matce Kościoła oraz Świętemu Józefowi - Opiekunowi Zbawiciela i Patronowi tegoż Seminarium i z serca błogosławię.

Legnica, dnia 16 maja 1993 roku.

 

czytaj dalej: Wskazania dotyczące zakładania struktur TPWSD w parafii

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji