Liturgia Słowa

30.11.-1

Życzenia Bożonarodzeniowe

Podczas gdy Prawo zostało dane

za pośrednictwem Mojżesza,

łaska i prawda przyszły

Przez Jezusa Chrystusa.

J 1,17

 


Już wkrótce będziemy przeżywać święta Narodzenia Pańskiego. Jest to czas radości z Wcielenia Syna Bożego. Cała historia zbawienia, zapowiadana przez Proroków i w Pismach, osiąga swój szczyt właśnie w misteriach Boga-Człowieka. Oto Odwieczny, Potężny Stwórca przyjmuje to, co przemijalne i słabe. Najwyższy Władca wszechświata rodzi się w małej grocie betlejemskiej; pochyla się nad swoim stworzeniem i sam wydobywa je z niewoli grzechu. Prorok Izajasz – wyrażając radość z nadejścia Mesjasza – nawiązuje do kondycji, jaką ma każdy oczekujący na Zbawiciela w słowach: «Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem!».

 
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzymy Wam, Drodzy Przyjaciele, odnowionego spojrzenia na tajemnicę Jezusa Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka. Życzymy radosnego przyjęcia Ewangelii, którą On przynosi każdemu z nas. Niech kontemplacja misterium Wcielonego Słowa zrodzi w Waszych sercach wyznanie, które w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim przed Jezusem wypowiedział Szymon Piotr:
«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego»

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji