Liturgia Słowa

Działalność naukowa 2

Udział w sesjach naukowych:

− 16-18.10.2015 – Częstochowa – Światowe Dni Młodzieży a powołania. Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań.

− 25-28.01.2016 – Częstochowa – Nowe życie w Chrystusie. XXVI Sympozjum dla Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich.

− 4-6.03.2016 – Góra św. Anny − Powołani do miłosierdzia. Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań.

Ks. dr Bogusław Wolański:

Udział w konferencjach naukowych i sympozjach:

− Wrocław – 7.11.2015 r. Sympozjum na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie w świetle XIV synodu biskupów.

− Legnica – 11.06.2016 r.. Sesja naukowa „Poznaj prawdę o uzależnieniach XXI w.”. Organizacja i prowadzenie.

− Porszewice – 17-18.05.2016 r. Sympozjum Krajowego Duszpasterstwa Rodzin „Kształtowanie młodego pokolenia – zagrożenia i profilaktyka”.

− Warszawa – UKSW- 19-21.09.2016 r. I Kongres Teologii Praktycznej „Polska krajem misyjnym?”.

 

Wygłoszone wykłady, konferencje, komunikaty:


− Świdnica – 22.10.2016 r. Sympozjum w WSD w Świdnicy „Rodzina Bogiem silna”. Wykład: „Rodzina Bogiem silna – w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia” oraz udział w panelu „Czy współczesna rodzina jest Bogiem silna?”

− Świdnica – 28.01.2016 r. Sesja naukowa Civitas Christiana w Świdnicy. Wykład: „Miłość jest naszą misją. Refleksja po VIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii”.

− Świdnica – 9.04.2016 r. Sympozjum zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej „Małżeństwo w relacji końcowej XIV Zwyczajnego Synodu Biskupów”. Udział w dyskusji panelowej „Zapomniany Synod, czy Synod o czymś zapomniał?”.

− Wrocław – 19.04.2016 r. Sesja naukowa organizowana przez Papieski Wydział Teologiczny „Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia”. Udział w dyskusji panelowej „Dynamika obecności miłosierdzia”.

− Wrocław – 30.05.2016 r. Sesja naukowa Civitas Christiana we Wrocławiu. Wykład: „Naszym zadaniem jest współpraca w siejbie: reszta jest dziełem Boga” (AL 200). Perspektywy duszpasterstwa rodzin wg adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia.

 

Ks. mgr-lic. Waldemar Wesołowski:

− Udział w dorocznym szkoleniu rzeczników prasowych, 25-16 listopada 2015 – Konstancin Jeziorna.

 

− Wykład pt. „Obraz rodziny w mediach”, wygłoszony podczas konferencji przygotowującej do IV Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej oraz z okazji VI Tygodnia Wychowania, która odbyła się 16 września 2016 roku w Bolesławcu.

 

Nasi wykładowcy w minionym roku akademickim wydawali i redagowali książki oraz  czasopisma naukowe oraz publikowali artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych:

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk:

Monografie naukowe:

− Celebracja sakramentów i sakramentaliów, Legnica 2016.

 

− Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia, Legnica 2016.

 

Artykuły w czasopismach:

− Dies Natalis Henryka Pobożnego w wizji św. Jadwigi Śląskiej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 1(2016), s. 5-15.

 

− Celebracja miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, w: S. Araszczuk (red.), Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia, Legnica 2016.

 

− Liturgia  istotnym  elementem katechezy mistagogicznej, w: P. Sroczyński (red.), Katecheza Kościoła współczesnego. Refleksja poświęcona katechezie w świetle adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, Legnica 2015, s. 59-74.

 

− Katecheta jako mistagog, w: J. Kowalczyk (red.), W nurcie przepowiadania katechetycznego, Legnica 2015, s. 9-22.

 

− Duchowość św. Jadwigi Śląskiej, w: S. Potycz (red.). Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny, Legnica 2015, s. 24-37.

 

− Metody stosowane w badaniach nad liturgią, W: Studia liturgiczne. T. 11. Badania nad liturgią w Polsce po Vaticanum II. Historia - kierunki badań - metodologia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, 133-144. 

 

− Miejsce liturgii w obszarach nowej ewangelizacji na podstawie adhortacji „Evangelii gaudium”, „Teologiczne Studia Siedleckie” 12(2015), s. 281-297.

 

Potencjał naukowy

Członek Rady naukowej następujących czasopism:

− Liturgia Sacra. Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;

 

− Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne

 

Członek Zespołu Recenzentów następujących czasopism:

− Diakon. Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;

 

− Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Recenzje

 

Habilitacyjne:

− Recenzja dorobku naukowego oraz pracy habilitacyjnej pt. Wersety psalmiczne w preces godzin kanonicznych. Studium historyczno-liturgiczne, Kraków 2015, autorstwa ks. dra Jarosława Supersona SAC

 

Doktorskie:

− Mgr-lic. Wojciech Kosmowski, Komentarz liturgiczny w nauczaniu Kościoła i w praktyce liturgiczno-pastoralnej w Polsce.  Praca doktorska napisana w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Kulbackiego, Lublin 2015, ss. 256.

 

− Mgr-lic. Mariusz Drozdowski, Nowoewangelizacyjny wymiar pantomimy. Studium teologiczno-pastoralne. Praca doktorska napisana na seminarium naukowym przy Katedrze Nowej Ewangelizacji pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Bogusława Drożdża. Wrocław 2016, ss. 216.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż:

‒ Rola nauki społecznej Kościoła w dziele ewangelizacji. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Lublin 2015 s. 63-75.

 

− Aby nie wzgardzić Bożą Łaską. „Hildegarda” 2015 nr 2 s. 12-13.

 

− Dialog to nie dwa monologi. „Hildegarda” 2015 nr 2 s. 30.

 

− Recenzja wydawnicza: Alfreda Walkowska. „Dziś przemawia mocniej… Problem aktualizacji Kościoła w świetle teodycealnej, antropologicznej i eklezjologicznej myśli św. Hildegardy z Bingen. Legnica 2015 ss. 244.

 

− Klucze interpretacji kwestii ekologicznej. Refleksja pastoralno-społeczna na podstawie encykliki Laudato si’. „Społeczeństwo” 25:2015 nr 1-2 s. 12-19.

 

− Kultura w kręgu antypedagogicznych zapędów. W: W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym. Legnica 2015 s. 23-37.

 

− Ileż tych ran – refleksja nad kulturą w świetle tajemnic bolesnych Różańca. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 24:2015 nr 3 s. 91-95.

 

− Powołani do synodalnej winnicy. W: Uroczystość rozpoczęcia pierwszego synodu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej [13 listopada 2015 r., Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu]. Międzyrzecz 2015 s. 6-9.

− Troska o godność małżeństwa i rodziny – w perspektywie 50-lecia Konstytucji Gaudium et spes. „Studia Pastoralne” 11:2015 s. 257-263.

 

− Narodzony w sercu. „Hildegarda” 2015 nr 3-4 s. 11.

 

− Teologia kosmosu. Niektóre klucze teologicznej interpretacji wszechświata. „Hildegarda” 2015 nr 3-4 s. 24-30.

 

− Trwałość małżeńsko-rodzinnego świadectwa. „Społeczeństwo” 25:2015 nr 3-4 s. 16-31.

 

− Klasyka chwały – cóż można powiedzieć? Aby przez tajemnice chwalebne Różańca świętego uchylić rąbka Misterium. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 24:2015 nr 4 s. 103-108.

 

− Trzy klasyczne wymiary dobra wspólnego. Refleksja w świetle soborowej Konstytucji Gaudium et spes. „Społeczeństwo” 25:2015 nr 5-6 s. 55-71.

 

− Pastoralny model kultury. Warsztatowe przypomnienie zrębów cywilizacji miłości. „Perspectiva” 14:2015 nr 2 s. 5-15.

 

− Recenzja: Sławomir Zatwardnicki. Elementarz katolika. Warszawa 2015 ss. 216 – „Perspectiva” 14:2015 nr 2 s. 225-226.

 

− Recenzja: Media w duszpasterstwie. Red. M. Przybysz, T. Wielebski. Warszawa 2014 ss. 529 – „Perspectiva” 14:2015 nr 2 s. 235-236.

 

− Recenzja: Czesław S. Bartnik. Negowanie zła przez wolność. Lublin 2015 ss. 335 – „Perspectiva” 14:2015 nr 2 s. 238-239.

 

− Eucharystia najwyższym dobrem Kościoła i busolą świata. „Civitas Christiana” 2016 nr 3 s. 20.

 

− Obudź się kulturo! Legnica 2016.

 

− Od myśli do myśli: W ogromie Twego miłosierdzia Panie, widziałem pocałunek bezrobotnego z pracą. „Hildegarda” 2:2016 nr 1 s. 11-13.

 

− Przez zgiełk codzienności do wspaniałości. „Hildegarda” 2:2016 nr 1 s. 14.

 

− Podpis Jezusa. „Civitas Christiana” 2016 nr 6-7 s. 39-40.

 

− Bezsens zrelatywizowanej ekologii. W: Dlaczego ekologia? W kręgu encykliki Laudato si’. Red. T. Reroń, A. Szafulski. Wrocław 2016 s. 125-131.

 

− Nie ma powodu ustawać w drodze – o radosnej miłości w rodzinie na kanwie adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. „Perspectiva” 15:2016 nr 1 s. 16-26.

 

− Recenzja: Massimo Centini. Ślady Boga. Dzieje Chrystusa zapisane w Jego relikwiach. Warszawa 2016 ss. 208 – „Perspectiva” 15:2016 nr 1 s. 274-275.

 

− Recenzja: Zbigniew Werra. Współczesne próby anihilacji chrześcijańskiej tożsamości Polaków na przykładzie zbrodni katyńskiej. Studium historyczno-społeczne. Koszalin 2015 ss. 275 – „Perspectiva” 15:2016 nr 1 s. 279-281.

 

− Odważnie iść za Jezusem ze świadomością kochania. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 25:2016 nr 2 s. 85-89.

 

− Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr-lic. Łukasza Zdunkiewicza pt. „Wkład ks. prof. Władysława Piwowarskiego (1929-2001) w rozwój teologii pastoralnej. Studium teologicznopastoralne”, napisanej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod kierunkiem ks. bpa dra hab. Wiesława Śmigla prof. KUL (Lublin 2016, ss. 304).

 

− Cud eucharystyczny w Legnicy. „Hildegarda” 2:2016 nr 2 s. 11-13.

 

− Miłosierdzie, którego nie rozumiem, ale podziwiam i próbuję naśladować. „Hildegarda” 2:2016 nr 2 s. 14.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski:

− „Św. Paweł wzorem dobrego Ewangelizatora”, Studia Salvatoriana Polonica, 9(2015), 23-33.

 

− „Kim jest człowiek? W poszukiwaniu źródeł antropologii chrześcijańskiej”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXIV(2015), nr 3, 96-106.

 

− „Znaczenie wartości religijnych w procesie wychowania w tradycji biblijnej i kulturze starożytnej”, w: Wychowanie do dialogu. W poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludzkich, red. K. Jaworska, K. Wawrzynów, G. Sokołowski, Wrocław 2015, s. 19-32.

 

− „Wertykalny i horyzontalny wymiar modlitwy chrześcijanina”, w: „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r. (nr 32), Warszawa 2015, 137-164. 

 

− „Areopagi i arterie współczesności w dziele kształtowania kultury chrześcijańskiej (nauka, sztuka, mass media)”, w: „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r. (nr 32), Warszawa 2015, 191-215.

 

− „Pozycja społeczno-polityczna kobiet w Izraelu na podstawie prezentacji postaci biblijnych”, w: Misja teologii w uniwersytecie (red. M. Jodkowski, A. Nalewaj, M. Piechocka-Kłos), Olsztyn 2015, 175-188.

 

− „Komentarz do tekstów liturgicznych”, Od Słowa do Życia 21(2015) nr 12.

 

− „Znaczenie słowa i symbolu w przekazie medialnym kultury starożytnej i tradycji biblijnej”, w: Sacrum w mediach, red. M. Chmielewski, M. Jodkowski, D. Sonak, J. Woźniak, Lublin 2015, 25-41.

 

− „Wolność w nauczaniu św. Pawła na tle kultury judaistyczno-hellenistycznej”, WPT 23(2015) nr 2, 27-44.

 

− „W poszukiwaniu harmonii między Stwórcą, człowiekiem i całym światem stworzonym”, w: Dlaczego ekologia? W kręgu encykliki Laudato si’, Opera Theologiae Systematicae 3, Wrocław 2016, 59-78.

 

− „Maria Magdalena – świadcząca o Zmartwychwstałym”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV(2016), nr 2, 89-95.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak:

Artykuły:

− Człowiek odpowiada sercem na dary Boga, Wrocławski Przegląd Teologiczny 23/2(2015), 103-116.

 

− „Ja nie wstydzę się Ewangelii…” (Rz 1,16). O głoszeniu Ewangelii w Liście do Rzymian, w: Scripturae Sacrae propagator. Księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. Profesora Janusza M. Czerskiego (red. K. Ziaja), Opole 2015, 201-213.

 

− Mistyka biblijna kalwarii krzeszowskiej, w: Między transcendencją a immanencją - mistyka śląska (red. B. Ferdek, L. Miodoński), Wrocław 2015, 145-176.

 

− Czy ustrój patriarchalny mógł sprzyjać przemocy wobec kobiet?, Biblica et Patristica Thoruniensia 8/2(2015), 31-42.

 

− Wszyscy potrzebują usprawiedliwienia, aby przyjąwszy Ewangelię stanowić jedność w Jezusie Chrystusie, w: Gloriam praecedit humilitas” (Prz 15,33). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin (red. M. Szmajdziński), Częstochowa 2015, 693-706.

 

Recenzje:

− J. Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich, Katowice 2015 (recenzja wydawnicza).

 

− D. Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Litu Jakuba, Warszawa 2016 (recenzja wydawnicza).

 

Redakcja czasopism:

− „Wrocławski Przegląd Teologiczny” (redaktor naczelny od 2013).

 

− „Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego” (zastępca redaktora od 2009).

 

Współpraca z czasopismami naukowymi jako recenzent:

− „Teologia Młodych”, Katowice.

− „Verbum Vitae”, Lublin.

− „Colloquia Theologica Ottoniana”, Szczecin.

− „Poznańskie Studia Teologiczne”, Poznań.

− „Etos”, Lublin.

− „Studia Ełckie”, Ełk.

− „Theologica Wratislaviensia”, Wrocław.

 

Ks. dr Piotr Dębski:

Zabytkowe instrumentarium organowe Diecezji Legnickiej – prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne w latach 2000 – 2015,  w: Musica Ecclesiastica, Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, red. G. Poźniak, Opole 2016.

Ks. dr Piotr Kot:

Książki (popularyzatorskie):

− P. Kot, Droga krzyżowa. Rozważania tajemnic męki Jezusa Chrystusa na dróżkach Kalwarii Krzeszowskiej, Krzeszów 2015, ss. 134.

 

Artykuły:

a). naukowe

− P. Kot, „Pierwszy List Jana jako świadectwo teologiczne o historii zbawienia realizującej się w Jezusie Chrystusie”, w: Verbum Vitae 28 (2015), ss. 297-3-17.

 

b). popularyzatorskie

− P. Kot, „Nieumiejętnych pouczać”, w: Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Katechezy niedzielne w Roku Miłosierdzia (red. B. Wolański), Legnica 2016, ss. 36-38.

 

− P. Kot, „«Przyjdzie On bowiem jak poranna jutrzenka» (Oz 6,3). Ozeasza opowieść o miłosierdziu bez granic”, w: Wielka Księga Miłosierdzia (red. B. Legutko), Kraków 2016, ss. 137-145.

 

− P. Kot, „«Ulitowawszy się, puścił go i darował mu jego długi» (Mt 18,27). O wybaczaniu Bożym i ludzkim”, w: Wielka Księga Miłosierdzia (red. B. Legutko), Kraków 2016, ss. 189-194

 

− P. Kot, „«Odpuszczają ci się grzechy twoje» (Łk 7,48). Bóg przemawia miłosierdziem”, w: Wielka Księga Miłosierdzia (red. B. Legutko), Kraków 2016, ss. 260-269.

 

Ks. dr Jarosław Kowalczyk:

Redakcja:

− Ks. Jarosław Kowalczyk (red.). W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym. Legnica 2015: „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo Tomasz Ligęza Dzierżoniów ss. 262. Seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej (BDL 62)

 

Artykuły:

Praca współczesnego katechety w Polsce. W: W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym. Red. J. Kowalczyk. Legnica 2015 s. 97-117.

 

Troska o katechezę we Wskazaniach I Synodu Diecezji Legnickiej. W: „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 14:2015 nr 2 (27) s. 42-54.

 

Teksty literackie w podręcznikach do religii z serii „Odsłonić twarz Chrystusa” dla gimnazjum. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 24:2016 nr 1 s. 111-122.

 

Sprawozdania:

− Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych (Szklarska Poręba, 10-12 czerwca 2015 r.). W: „Perspectiva”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 14:2015 nr 2 (27) s. 246-250.

 

Ks. dr Sławomir Kowalski:

Przejawy czci Matki Bożej Częstochowskiej w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966) wśród wiernych archidiecezji wrocławskiej na przykładzie wybranych parafii, Perspectiva 15 (2016) nr 1 (28), s. 92-127.

− Ks. Józef Mandziuk, Ks. Sławomir Kowalski, Ks. Infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak (1934-2014) – historyk Kościoła legnickiego, Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, 15 (2016), s. 387-398.

Recenzje:

− Recenzent Resovia Sacra – studia teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej.

 

Ks. dr Krzysztof Wiśniewski:

− Miłosierdzie. „Nowe Życie” 12/490 Grudzień 2015 s. 12-13.

 

− Odpusty – Kościelne Dzieło Miłosierdzia. „Nowe Życie” 3/493 Marzec 2016 s. 18-19.

 

− Cuda eucharystyczne w służbie Najświętszego Sakramentu. „Nowe Życie” 6/496 Czerwiec 2016 s. 12-13.

 

− Homilia: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała (Łk 7,36-50). „Dobry Pasterz” XLI (2016) s. 188-190.

 

− Wprowadzenia do Liturgii Godzin. Nowe życie w Chrystusie - Rok Miłosierdzia. „Dobry Pasterz” XLI (2016) s. 199-204.

 

− Medytacje różańcowe (Tajemnice chwalebne), „Dobry Pasterz” XLI (2016) s. 205-206.

 

Ks. dr Bogusław Wolański:

Publikacje naukowe (książki, artykuły, redakcja publikacji naukowych):

− B. Wolański. Przyjąć postawę „wyjścia” (por. EG 27). Odnowa przygotowania rodziców do chrztu dziecka – katecheza i rozmowa duszpasterska. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin 2015 s. 181-190.

 

− B. Wolański. Duszpasterstwo Rodzin odpowiedzią na czasy kryzysu małżeństwa i rodziny. Doświadczenie diecezji legnickiej. „Studia Pastoralne” IX:2015 nr 11 s. 67-82.

 

− B. Wolański. Konieczność i sposoby formacji członków parafialnych rad duszpasterskich. „Perspectiva” 14:2015 nr 2 (27) s. 164-180.

 

− B. Wolański. Roznosić woń Chrystusa – refleksja o sakramencie bierzmowania. W: Idźcie i głoście. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2016/2017. Red. S. Stułkowski. Poznań 2016 s. 297-315.

 

Publikacje popularnonaukowe:

− B. Wolański. Wokół Światowych Spotkań Rodzin. W: Kalendarz Rolników 2016. Red. Ł. Grabisz. Włocławek 2015 s. 132-134.

 

− 11 artykułów w tygodniku „Niedziela” na temat znaczenia i możliwości przeżywania Roku Miłosierdzia.

 

Inne:

− Toruń – 12.07.2016 r. Udział w programie TV TRWAM „Na nowo odkryjmy dzień Pański” oraz udział w audycji Radio Maryja na ten sam temat.

 

− Wstęp do książki Doroty Łosiewicz „Cuda nasze powszednie”. Warszawa 2015.


Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji