Liturgia Słowa

Działalność naukowa 2

Nasi wykładowcy w minionym roku akademickim wydawali i redagowali książki oraz  czasopisma naukowe oraz publikowali artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych:

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk:


Monografie naukowe:

 

− Celebracja sakramentów i sakramentaliów, Legnica 2016, ss. 253 (ISBN 978-83-89204-60-8).

 

− Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia, Legnica 2016, ss. 179 (ISBN 978-83-64013-44-7).

 

− Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej, Wrocław 2017, ss.431 (ISBN 978-83-7454-399-6).

 

− Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Wrocław 2017, ss. 176 (ISBN 978-83-63642-61-7).


Artykuły w czasopismach:

Celebracja miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, w: S. Araszczuk (red.), Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia, Legnica 2016 (ISBN 978-83-64013-44-7).

 

− Celebracja sakramentu pokuty i pojednania z udziałem dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej, w: J. Kowalczyk (red.), Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła, Legnica 2016, s. 7-19 (ISBN 978-83-64013-40-9).

 

− Dies Natalis Henryka Pobożnego w wizji św. Jadwigi Śląskiej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 15(2016), nr 1, s. 5-15.

 

− Ustanowienie diecezji legnickiej i jej działalność, w: S. Araszczuk (red.), Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej, Wrocław 2017, s. 69-94.

Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej duchowości, w: S. Araszczuk (red.), Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Wrocław 2017, s. 93-110.

 

− Geneza i rozwój formularza mszalnego o świętej Jadwidze Śląskiej, „Studia Salvatoriana Polonica”, 2(2017), s. 67-86.


Potencjał naukowy

 

Członek Rady naukowej następujących czasopism:

− Liturgia Sacra. Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

− Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne.

 

Członek Zespołu Recenzentów następujących czasopism:

− Diakon. Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

− Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


Recenzje

 

Doktorskie:

− Mgr-lic. Mariusz Drozdowski, Nowoewangelizacyjny wymiar pantomimy. Studium teologiczno-pastoralne. Praca doktorska napisana na seminarium naukowym przy Katedrze Nowej Ewangelizacji pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Bogusława Drożdża. Wrocław 2016, ss. 216.

 

− Ks. mgr-lic. Szymon Szepietowski SDS, Przygotowanie i realizacja soborowej idei participatio actuosa przez ruch liturgiczny w Polsce. Studium liturgiczno-historyczne.  Praca doktorska napisana na seminarium z historii liturgii pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jacka Nowaka, Warszawa 2016, ss. 308.

 

− Ks. mgr-lic. Łukasz Kutrowski, Kult Bogarodzicy w opactwie cystersów w Krzeszowie po Soborze Trydenckim w świetle zachowanych muzykaliów. Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr hab. Waldemara Pałęckiego MSF, prof. KUL, na seminarium z Historii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2017, ss. LXXIV i 379.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż:

‒ Grzech i dekonstrukcja wiary. W: Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła.
Red. J. Kowalczyk. Legnica 2016 s. 65-81.

 

− Łańcuch obciążający kulturę – refleksja na temat kultury w perspektywie siedmiu grzechów głównych. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 25:2016 nr 3 s. 73-80.

 

− Słowo, które wyjaśnia i mobilizuje – w kręgu myśli społecznej papieża Benedykta XVI. „Społeczeństwo” 26:2016 nr 4 s. 27-48.

 

− „Solidność skały” namaszczonego Duchem. „Hildegarda” 2:2016 nr 3-4 s. 17.

 

− Papież spraw społecznych – śladami trzech encyklik św. Jana Pawła II. „Społeczeństwo” 26:2016 nr 5-6 s. 14-35.

 

− Życie Kościoła. Cud eucharystyczny jest ponownym zaproszeniem do szkoły Eucharystii. „Nowe Życie” 33:2016 nr 10 s. 24-25.

 

− Cnota miłosierdzia – poszukiwanie moralne między sprawiedliwością a miłością.
W: Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia. Red. S. Araszczuk. Wrocław – Legnica 2016. ISBN 978-83-64013-44-7 s. 35-42.

 

− Wszystko w trynitarnym kluczu. „Hildegarda” 3:2017 nr 1 s. 16.

 

− Kulturowe wiano. „Rodzina. Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej” 2017 (49) s. 11-12.

 

− Diecezjalne Centrum Edukacyjne. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017. ISBN 978-83-7454-399-6
s. 223-225.

 

− Duszpasterstwo specjalne i specjalistyczne w diecezji legnickiej. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017. ISBN 978-83-7454-399-6 s. 253-256.

 

− I Synod Diecezji Legnickiej narzędziem nowej ewangelizacji. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017. ISBN 978-83-7454-399-6 s. 273-278.

 

− Biblioteka WSD im. Jana Pawła II. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa
z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017. ISBN 978-83-7454-399-6 s. 363-386.

 

− Organizacja kongresów, sympozjów i wykładów. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017. ISBN 978-83-7454-399-6 s. 387-401.

 

− Wydawnictwa diecezjalne. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji
25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017. ISBN 978-83-7454-399-6
s. 403-414.

 

− Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego z perspektywy dwudziestu pięciu lat istnienia diecezji legnickiej. „Fides. Biuletyn Biblioteka Kościelnych” 23:2017 nr 2 s. 37-56.

 

− Kontekst społeczno-kulturowy paradygmatów ewangelizacyjnych. W: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura. Red. M. Nowak, W. Przyczyna. Tarnów 2017 s. 439-450.

 

− Wydarzenie eucharystyczne w Legnicy – spojrzenie pastoralne. „Perspectiva” 16:2017 nr 1 s. 35-47.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski:

 

Wydane książki:

Kobiety biblijne w życiu społeczno-religijnym na tle starożytnej kultury, Legnica (Biblioteka im. Jana Pawła II) 2016 (wydanie trzecie - poszerzone), ss. 180.

 

Medytacje nad spotkaniem cywilizacji, Legnica (Biblioteka im. Jana Pawła II) 2017, ss.100.

 

Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych:

W poszukiwaniu harmonii między Stwórcą, człowiekiem i całym światem stworzonym,
w: Dlaczego ekologia? W kręgu encykliki Laudato si’, Opera Theologiae Systematicae 3, Wrocław 2016, 59-78 (ok. 1 arkusz wydawniczy), język polski, ISBN 978-83-63642-44-0.

 

Wykaz artykułów w czasopismach naukowych polskich:

Jan Chrzciciel – największy narodzony z niewiast (Łk 7,28), Perspectiva (Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne) XVI (2017), nr 1, 85-112.

 

Inne publikacje: 

Maria Magdalena – świadcząca o Zmartwychwstałym, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV(2016), nr 2, 89-95.

 

Jan Chrzciciel – posłany, by zwiastować przyjście Chrystusa, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV(2016), nr 3, 80-95.

 

Syrofenicjanka bohaterką wiary, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV(2016), nr 4, 103-109.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak:

 

Artykuły:

− Bóg okazuje miłosierdzie komu chce, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii (red. J. Jaromin), TUM; Wrocław 2016, 261-274.

 

− Komentarze do perykop z Listu do Rzymian, w: Biblia w Liturgii Mszy świętej, t. I: Adwent, Boże Narodzenie (W drodze do Emaus 1), Święty Paweł; Częstochowa 2016, 15-16.60-61.145-147.154-155.

 

Recenzje:

− J. Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich, Katowice 2015, ss. 457, Perspectiva 30/1(2017), 247-249.

 

− D. Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Litu Jakuba, Warszawa 2016, ss. 358, Perspectiva 30/1(2017), 252-254.

 

Redakcja czasopism:

− „Wrocławski Przegląd Teologiczny” (redaktor naczelny od 2013).

− „Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego” (zastępca redaktora od 2009).

 

Współpraca z czasopismami naukowymi jako recenzent:

− „Teologia Młodych”, Katowice.

− „Verbum Vitae”, Lublin.

− „Colloquia Theologica Ottoniana”, Szczecin.

− „Poznańskie Studia Teologiczne”, Poznań.

− „Etos”, Lublin.

− „Studia Ełckie”, Ełk.

− „Theologica Wratislaviensia”, Wrocław. 

 

Ks. dr Piotr Dębski:

Opieka nad instrumentami organowymi w kościołach diecezji legnickiej w latach 2000 – 2016, w: „Communitas Ecclesiae” Księga Jubileuszowa z okazji 25 – lecia diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 203 - 214.

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy, w: „Communitas Ecclesiae” Księga Jubileuszowa z okazji 25 – lecia diecezji legnickiej, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017, s. 95 – 116.

 

Ks. dr Jarosław Kowalczyk:

 

Redakcja:

− Ks. Jarosław Kowalczyk (red.). Sakrament pojednania i pokuty w życiu Kościoła. Legnica 2016: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej ss. 325. Seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej (BDL 65)

 

Artykuły:

Znaki i symbole w sakramencie pojednania i pokuty. W: Sakrament pokuty
i pojednania w życiu Kościoła
. Red. J. Kowalczyk. Legnica 2016 s. 141-165.

 

Edukacja domowa jako wyzwanie dla katechezy. W: Katecheza w parafii. Red. M. Zając. Lublin 2016 s. 109-126.

 

Organizacja katechizacji i formacja katechetów. W: Communitas Ecclesiae. Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red. S. Araszczuk. Wrocław 2017 s. 303-313.

 

 

Inne publikacje:

Informator Katechetyczny Diecezji Legnickiej 2016/2017. Red. J. Kowalczyk. Legnica 2017. Wydawnictwo Jedność Kielce ss. 352.

 

Ks. dr Krzysztof Wiśniewski:

− Kult mieszkańców nieba dowodem jedności Kościoła, w: „Nowe Życie” 11/500 Listopad 2016, s. 16-17.

 

− Cuda eucharystyczne w świetle wiary w Eucharystię, w: Irena Chłopkowska (red.), Bóg przemówił w Legnicy, Wyd. M, Kraków 2017, s. 119-146.


5. Biblioteka

      W roku akademickim 2016/2017 Biblioteka im. Jana Pawła II prowadziła swoje regulaminowe działania, polegające na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów studentom, nauczycielom oraz pracownikom naukowym. Ponadto w Bibliotece wykonywano prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji.

 

Księgozbiór i czytelnicy

      W roku sprawozdawczym biblioteka udostępniała swoim czytelnikom 91 993 egzemplarze książek, 1316 egzemplarzy wydawnictw ciągłych oraz 537 tytułów czasopism. Placówka gromadzi również prace dyplomowe, których zbiór zamyka się w liczbie 767, a także multimedia w liczbie 610 rekordów. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków, zgromadzonych w liczbie 1397 woluminów.

       Biblioteka prowadzi owocną współpracę z innymi bibliotekami, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego przejawem jest od lat prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna z 66 ośrodkami bibliotecznymi. W minionym roku sprawozdawczym biblioteka seminaryjna rozesłała innym ośrodkom bibliotecznym 289 egzemplarzy woluminów książek i czasopism.

    W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 6360 egzemplarzy książek, pochodzących z zakupów (211), wymiany międzybibliotecznej (225) oraz darów (5924).

     Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest dzięki hojności i życzliwości ludzi dobrej woli. W roku sprawozdawczym w szczególny sposób wymienić należy następujące osoby: bp Zbigniew Kiernikowski (31), bp Marek Mendyk (162), ks. Jan Dochniak (1573), ks. Piotr Duda (84), ks. Józef Frąc (46), ks. Michael Grüttering (232), ks. Piotr Kot (125), ks. Józef Lisowski (285), ks. Bogusław Wolański (313), p. Georgios Arkumanis (18), p. Krystyn Kostrowicki (284), p. Zofia Palacz (251) oraz p. Tadeusz Rollauer (666). Biblioteka przejęła także księgozbiory po śp. bp Tadeuszu Rybaku (1702).

        W minionym roku akademickim odnotowano 680 wypożyczeń, w tym 372 wypożyczenia alumnów, przy ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników 320. Zainteresowaniem cieszy się także wypożyczalnia międzybiblioteczna. W okresie sprawozdawczym biblioteka odnotowała 14 takich wypożyczeń. W czytelni, w której zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym, w księdze odwiedzin odnotowano 420 wpisów. Natomiast łączna liczba czytelników Cyfrowej Biblioteki Diecezji Legnickiej od 1 lutego 2012 r. wyniosła 1 580 634, przy 1974 zamieszczonych publikacjach.

 

Działalność redakcyjno-wydawnicza

        W ramach działalności redakcyjno-wydawniczej w roku sprawozdawczym ukazały się dwa numery Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych Perspectiva [2016 nr 2 (29), 2017 nr 1 (30)] oraz dwa numery Legnickich Wiadomości Diecezjalnych [2016 nr 3, 4]. Należy podkreślić, że nasza Perspectiva cieszy się 6-punktową oceną w wykazie ministerialnym.

        W serii Biblioteka Diecezji Legnickiej ukazały się trzy pozycje książkowe: Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła (red. J. Kowalczyk); Św. Tomasza z Akwinu teoria partycypacji bytu w ujęciu Louisa Geigera i Cornelio Fabra (R. Szopa); Nawiedzenie obrazu Czarnej Madonny na terenie obecnej diecezji legnickiej w latach 1963-1964 (S. Kowalski).

        Natomiast w serii Nowa Ewangelizacja Dzisiaj ukazały się dwie pozycje: Wychowywać – jak i po co? (A. Rams, A. Szymkowiak); Naturalne metody rozpoznawania płodności (NMRP). Dlaczego warto? (A. Szymkowiak).

     Poza wyżej wymienionymi seriami ukazało się dziewięć innych publikacji: Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia (red. S. Araszczuk); Prace remontowe i konserwatorskie w kościołach i obiektach parafialnych w parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie (J. Frąc); Miłość – siła – przewidywanie. Zdejmowanie masek (F. Komarica, W. Gburek); Medytacje nad spotkaniem cywilizacji
(J. Klinkowski); Primus inter pares (L.B. Paszkiewicz); Jubileuszowy schematyzm diecezji legnickiej 1992-2017 (red. B. Wolański); Kobiety biblijne w życiu społeczno-religijnym na tle starożytnej kultury, wyd. 3 popr. i uzup. (J. Klinkowski); Chrzest w życiu i misji Kościoła, cz. 1 (Z. Kiernikowski); Twórczych wspomnień ślad (W. Garcarz).

 

Sesje naukowe i uczestnictwo w konferencjach

W roku sprawozdawczym biblioteka była współorganizatorem konferencji: Prześladowanie chrześcijan w Europie na przykładzie Bośni i Hercegowiny i związanej z nią promocji książki Zdejmowanie masek autorstwa Winfrieda Gburka i bp. Franjo Komaricy
(26 stycznia 2017 r.). Ponadto biblioteka we współpracy z Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym, Wydziałem Katechetycznym LKB oraz Lubińskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury zorganizowała wystawę poświęconą osobie św. Jana Pawła II Wszystkich Was noszę w swym sercu (6-7 czerwca 2017 r.).  

 

Współpraca z Nukat, Biblioteką Narodową oraz Federacją Bibliotek Kościelnych Fides

        Księgozbiór biblioteki seminaryjnej od 2015 r. został włączony do wspólnego katalogu Fides, w związku z czym zmianie uległ także dotychczasowy biblioteczny program komputerowy MAK, zastąpiony przez system Koha.

       Biblioteka od 2015 r. współpracuje także z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym Nukat, siedziba Centrum Nukat mieści się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Owocem tej współpracy jest tworzenie i pobieranie rekordów bibliograficznych oraz rekordów kartoteki haseł wzorcowych do katalogu lokalnego. Dzięki tej współpracy zasoby biblioteki seminaryjnej razem z innymi zbiorami polskich bibliotek naukowych i akademickich są prezentowane w jednym katalogu. Ponadto pracownicy biblioteki mogą odbywać szereg szkoleń zawodowych, podnosząc swoje umiejętności
i kwalifikacje.

        Od początku 2017 r. w bibliotece seminaryjnej obowiązują nowe zasady dotyczące opracowywania przedmiotowego w rekordach bibliograficznych tzw. deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN). Dotychczas stosowany język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHPBN) ustąpił miejsca językowi informacyjno-wyszukiwawczemu (deskryptorom). Dzięki wprowadzeniu DBN zwiększona została liczba punktów dostępu, aby użytkownik mógł w prosty, intuicyjny niemalże sposób docierać do informacji za pośrednictwem wyszukiwarek fasetowych. W czerwcu 2017 r. pracownicy biblioteki odbyli szkolenie z zakresu nowego opracowywania przedmiotowego, które zostało zorganizowane przez Bibliotekę Narodową.

        Pracownicy biblioteki seminaryjnej wzięli również udział w 23. Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych Fides, które odbyło się w dniach od 5 do 7 września 2017 r. w Toruniu.


6. Formacja duchowa

        Rekolekcjom na rozpoczęcie roku akademickiego (26-29.10.2016 r.) przewodniczył ks. dr Tomasz Knop z Częstochowy, a rekolekcjom wielkopostnym (01-04.03.2017 r.) o. Kazimierz Fryzeł, redemptorysta z Krakowa. Rekolekcje przed posługą akolitatu prowadził ks. Krzysztof Wiśniewski, przed święceniami diakonatu o. Józef Szańca OFMConv. a przed święceniami prezbiteratu ks. Marek Osmulski. W minionym roku klerycy odbywali także dni skupienia prowadzone przez ks. Piotra Kota ‒ Rektora WSD w Legnicy, ojców duchownych Seminarium, a także przez Siostry ze Zgromadzenia Uczennic Krzyża i o. Jana Janusa OFMConv. z Legnicy.

       Alumni III roku odbyli pieszą pielgrzymkę przed obłóczynami do Krzeszowa, a po obłóczynach udali się na Jasną Górę. Kilka dni po otrzymaniu święceń prezbiteratu na Jasną Górę pielgrzymowali również neoprezbiterzy diecezji legnickiej.

        Bardzo ważnym wydarzeniem formacyjnym była pielgrzymka legnickiego WSD wraz z biskupem legnickim Zbigniewem Kiernikowskim, księżmi moderatorami seminarium oraz osobami konsekrowanymi do Ziemi Świętej w dniach 24.06-04.07.2017 r. Jako przewodnik całą wspólnotę prowadził ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Kilkunastodniowy pobyt w Ziemi Jezusa był czasem rekolekcji i poruszającego duchowo spotkania z „Piątą Ewangelią” (tak określane jest pielgrzymowanie do Ziemi Świętej). Uczestnicy pielgrzymki „dotykali” tajemnic wiary związanych z nawiedzanymi miejscami. W ich znaczenie dla historii zbawienia wprowadzał ksiądz przewodnik. Było też wiele momentów formacyjnych. Do nich należało przede wszystkim słuchanie słowa głoszonego przez bpa Zbigniewa, które pomagało wejść do wnętrza Ewangelii i doświadczyć jej przemieniającej mocy.


7. Praktyki duszpasterskie

        Zgodnie z wymogami prawa kościelnego i państwowego studenci odbywali praktyki duszpastersko – katechetyczne w wybranych parafiach naszej diecezji.

        Ponadto klerycy byli zaangażowani w przygotowanie oraz prowadzenie wszystkich najważniejszych wydarzeń duszpasterskich naszej diecezji, m.in. diecezjalnej pieszej pielgrzymki oraz pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, kursu lektorów i psałterzystów oraz dni młodych w Legnickim Polu.

        W okresie wakacyjnym alumni pomagali w prowadzeniu różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych organizowanych przez poszczególne parafie i diecezjalną „Caritas” oraz podejmowali praktyki w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku.


8. Działalność powołaniowa

        W dniach 17-19 lutego i 24-26 lutego 2017 r. w legnickim seminarium odbyły się dwie tury rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wzięło w nich udział ponad 100 osób. 

        Ponadto w dniach 25-27 listopada 2016 r. oraz 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w WSD odbyły się powołaniowe dni skupienia dla maturzystów i starszej młodzieży zastanawiającej się nad wyborem drogi życia, a w dniach 8-12 lipca br. wakacyjny obóz powołaniowy dla młodzieży męskiej.

       6 listopada 2016 r. i 7 maja 2017 r., alumni naszego seminarium brali udział w spotkaniach powołaniowych w wybranych parafiach diecezji legnickiej.

 

Szczególną formą aktywności powołaniowej jest:

‒ redagowanie kwartalnika „Echo Seminarium” oraz kalendarza seminaryjnego,

‒ prowadzenie strony internetowej WSD,

‒ działalność kleryckiego zespołu muzycznego „Semen”.


9. Towarzystwo Przyjaciół WSD

        W roku akademickim 2016/2017 w naszej diecezji swoją działalność rozwijały koła Towarzystwa Przyjaciół WSDDL, które skupiają łącznie ponad 800 członków.

        22 stycznia 2017 r. ponad 300 osób - przedstawicieli parafialnych kół TP WSD wzięło udział w spotkaniu kolędowym zorganizowanym przez WSD, a 16 czerwca odbyła się pielgrzymka Towarzystwa Przyjaciół WSD do Krakowa, w której uczestniczyło ponad 300 osób z całej diecezji.

        Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny, podczas którego będziemy obchodzić uroczyście 25 rocznicę ustanowienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Powołał je do istnienia śp. bp Tadeusz Rybak 25 marca 1993 roku.

        Stajemy z wdzięcznością wobec dobrego Boga, który z ojcowską troską strzeże nas i czuwa nad legnicką wspólnotą seminaryjną. On też stawia na naszej drodze ludzi, którzy swoją obecnością i pomocą wspierają tych, którzy formują się w szkole Jezusa i pragną wnosić Jego ducha w różne przestrzenie dzisiejszego świata. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę Księży Biskupów, którzy na co dzień troszczą się o seminarium. Dziękujemy także prezbiterom, osobom konsekrowanym oraz osobom świeckim, zwłaszcza z grona wykładowców, jak również członkom Towarzystwa Przyjaciół WSD.

 

 

Legnica, dnia 9 października 2017 r.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji