Liturgia Słowa

Działalność naukowa 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

ZA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

      Rok akademicki 2016/2017 został uroczyście zainaugurowany 10 października 2016 roku Mszą św. w głównej kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, której przewodniczył Biskup Legnicki prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie, laureat Nagrody Ratzingera.

      Druga część uroczystości tradycyjnie odbyła się w auli seminaryjnej. Ks. rektor dr Piotr Kot przywitał zaproszonych gości, a ks. dr Paweł Wołczański przedłożył sprawozdanie z działalności seminarium za rok 2015/2016.

      W czasie uroczystej akademii trzech nowych wykładowców złożyło wyznanie wiary i przyrzeczenia związane z objęciem urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. Byli to księża: ks. dr Mariusz Habiniak, ks. dr Jacek Wojeński i ks. mgr Tomasz Kołodziej. Następnie ośmiu alumnów złożyło ślubowanie i odebrało indeksy z rąk ks. prof. PWT dra hab. Rajmunda Pietkiewicza, prorektora PWT we Wrocławiu. Zostały także wręczone nagrody alumnom, którzy w ubiegłym roku akademickim osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

      Wykład inauguracyjny pt. „Eucharystia pierwszych chrześcijan według świadectwa Dziejów Apostolskich” wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski.

 


1. Zarząd


  WSD DL, w roku sprawozdawczym, stanowili:


- rektor – ks. dr Piotr Kot;

- dyrektor administracyjny – ks. dr Piotr Zawadka;

- prefekt: ks. mgr Tomasz Kołodziej;

- ojcowie duchowni: ks. dr Krzysztof Wiśniewski, ks. dr Paweł Wołczański.2. Studenci

 

            W roku sprawozdawczym do kapłaństwa przygotowywało się łącznie 35 alumnów.
Na roku I: 6, na roku II: 3, na III: 3, na IV: 7, na V: 5, na VI: 3. Na urlopie dziekańskim przebywało 8 alumnów.

          5 alumnów V roku złożyło prace magisterskie w PWT we Wrocławiu i zdało egzaminy magisterskie.

       W dniu 29 kwietnia br. w katedrze legnickiej siedmiu akolitów przyjęło święcenia diakonatu, a w dniu 20 maja br. trzech diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Święceń diakonatu i prezbiteratu udzielił biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

 

 

3. Zajęcia dydaktyczne

 

        Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 3 października 2016 roku i odbywały się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i lektoratów. Prowadziło je ogółem 48 wykładowców, w tym: 2 biskupów, 34 prezbiterów z diecezji legnickiej, 1 z diecezji świdnickiej, 1 z archidiecezji wrocławskiej, 1 z diecezji opolskiej, 1 franciszkanin konwentualny, 1 salwatorianin, 1 klaretyn oraz osoby świeckie: 2 lektorki języków obcych, 1 nauczyciel języka polskiego, 1 nauczyciel języka migowego, 1 nauczyciel wychowania fizycznego i 1 aktor Teatru Współczesnego we Wrocławiu.

        W skład Rady Pedagogicznej wchodziło 4 profesorów, 3 doktorów habilitowanych – prof. PWT, 1 doktor habilitowany, 28 doktorów, 2 mgr-licencjatów i 5 magistrów. W ciągu całego roku akademickiego odbyły się 3 zebrania Rady Pedagogicznej.

        Alumni od roku III do V uczestniczyli w następujących seminariach naukowych: historia Kościoła, teologia dogmatyczna, teologia biblijna, filozofia, liturgika i katechetyka.

        Rok formacyjny zakończył się 22 czerwca 2017 roku Tego dnia siedmiu alumnów IV roku przyjęło posługę akolitatu. 

        Podobnie jak w ubiegłych latach nasi wykładowcy oprócz rodzimej uczelni podejmowali zajęcia dydaktyczne także w innych placówkach naukowych, między innymi w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Legnicy, w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach czy w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Legnicy.

 


4. Działalność naukowa


        W roku sprawozdawczym WSD w Legnicy zorganizowało sesję naukową pt. „Eucharystia pokarmem na życie wieczne”. Miała ona miejsce 19 listopada 2016  roku w auli WSD i zainaugurowała roczny cykl wykładów otwartych. Jej uczestnicy wysłuchali prelekcji biskupa legnickiego prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, ks. dra Ryszarda Kempiaka SDB (PWT Wrocław), ks. mgr-lic. Michała Kosowskiego (UMK Toruń), ks. prof. dra hab. Mirosława Wróbla (INB KUL) i ks. prof. UAM dra hab. Pawła Podeszwy (Gniezno).

        W ramach wykładów otwartych w roku akademickim 2016/2017 w WSD odbyły się 2 konferencje naukowe:


‒ 3 grudnia 2016 r. ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław) przedłożył wykład pt. „Chleb życia wiecznego. Eschatologiczny wymiar Eucharystii”;

‒ 6 maja 2017 r. o. dr Łukasz Samiec OFMConv. z Krakowa wygłosił prelekcję zatytułowaną „Obecność i działanie Ducha Świętego w Sakramencie Eucharystii”.

        Ponadto, 1 kwietnia 2017 roku Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej we współpracy z Duszpasterstwem Ludzi Pracy ’90 i Bractwem Henryka Pobożnego zorganizowało sesję naukową poświęconą św. Jadwidze, w czasie której prelekcje wygłosili:

− prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz (UWr): „Kodeksy jadwiżańskie w tradycji przekazu źródeł do biografii i kultu św. Jadwigi Śląskiej”;

− dr Anna Sutowicz, historyk kultury średniowiecznej z wrocławskiego oddziału „Civitas Christiana”: „Krąg rodzinny św. Jadwigi Śląskiej w tzw. kodeksie trzebnickim z początku XIV wieku”;

− ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk z Legnicy (PWT Wrocław − Legnica): „Przymioty duchowości św. Jadwigi Śląskiej w świetle bulli kanonizacyjnej”;

− ks. dr Stanisław Szupieńko (Legnica): „Św. Jadwiga Śląska w sztuce śląskiej na obszarze diecezji legnickiej”.

        W dniach 18-20 września 2017 roku Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej zorganizowało Ogólnopolskie Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Uczestniczyło w nim 110 najwybitniejszych przedstawicieli polskiej biblistyki ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

        Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II była współorganizatorem konferencji: Prześladowanie chrześcijan w Europie na przykładzie Bośni i Hercegowiny i związanej z nią promocji książki Zdejmowanie masek autorstwa Winfrieda Gburka i bp. Franjo Komaricy (26 stycznia 2017 r.).

       Warto również nadmienić, że przy WSD działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego Dyrektorem jest ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski.

     Wykładowcy naszej uczelni w roku sprawozdawczym uczestniczyli aktywnie w sympozjach i konferencjach naukowych, wygłaszając komunikaty, referaty i wykłady:

 

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk:

‒ 22.11.2016 − UKSW Warszawa, konferencja naukowa „Muzyka w liturgii”, wykład: Miejsce wykonywania śpiewu podczas celebracji liturgicznej.

 

− 28.03.2017 − Sympozjum o św. Jadwidze Śląskiej z okazji 750 rocznicy jej kanonizacji. Wrocław − Trzebnica, wykład: Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej duchowości.

 

− 1.04.2017 − WSD Diecezji Legnickiej, konferencja Jadwiżańska, wykład: Przymioty duchowości św. Jadwigi Śląskiej w świetle bulli kanonizacyjnej.

 

− 30.05.2017 − Sala Senatu PWT Wrocław, konferencja naukowa „Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii”, wykład: Proces posoborowego porządkowania form kultu eucharystycznego. 

 

Ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż :

− 22.10.2016 – Legnica, Okręgowy Dzień Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, wykład: Prymas Wyszyński w obronie życia i godności człowieka.

 

− 22.10.2016 – Legnica, Dzień Skupienia Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej, wykład: Spojrzenie Kościoła na życie duchowe – podprowadzenie metodologiczne.

 

− 7.12.2016 – Legnica, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej, wykład: Cnota patriotyzmu miedzy nacjonalizmem a kosmopolityzmem.

 

− 8.12.2016 – Bolesławiec, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, Konferencja, hasło: „Edukacja ku wartościom. Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata”, wykład: Wartości chrześcijańskie w wychowaniu młodego pokolenia.

 

− 26-27.04.2017 – Rzym, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Spotkanie centrów akademickich zajmujących się nową ewangelizacją w świecie, głos w dyskusji: Działalność Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

− 30.05.2017 – Wrocław, PWT, Sesja naukowa, hasło: „Pozamszalny kult Chrystusa
w Eucharystii”, wykład: Pobożność eucharystyczna.

 

− 1.07.2017 – Krzeszów, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Dzień skupienia Oddziału Okręgowego we Wrocławiu na XX-lecie katolickości „Civitas Christiana”, wykład: Społeczny wymiar ewangelizacji.

 

− 15-17.09.2017 – Swindon, Wielka Brytania, Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Kongres Nowej Ewangelizacji, wykład: O pracy dla „zajechanych”.

 

− 22-24.09.2017 – Manchester, Wielka Brytania, Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Kongres Nowej Ewangelizacji, wykład: O pracy dla „zajechanych”.

 

− 26-27.09.2017 – Szklarska Poręba, Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski, Spotkanie Dyrektorów Kurialnych Wydziałów Duszpasterskich, wykład: Moc Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary. 

 

Ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski:

– 26.10.2016 − X Ogólnopolska Konferencja Kultura i Turystyka (sacrum i profanum) – Łódź, referat: Znaczenie sacrum w spotkaniu islamu i chrześcijaństwa we współczesnej wędrówce ludów”.

 

– 9.11.2016 – XVII Dni Interdyscyplinarne

„Między sacrum a profanum – święci w kulturze – UWM w Olsztynie, referat: Święta matka w Biblii i kulturach starożytnych.

 

– 10.12.2016 − Legnica, referat: Wspólnoty chrześcijańskie w zmieniającej się sytuacji Bliskiego Wschodu.

 

– 4.03.2017 – Wrocław – Stowarzyszenie im. Edyty Stein, wykład: Kobiety w kulturze starożytnej.

 

– 20.03.2017 – Nakło Śląskie – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna i religia (3)”, referat: Zdrowie człowieka w antropologii starożytnego Egiptu i Izraela.

 

– 18.03.2017 − Legnica, referat: Wspólnoty chrześcijańskie w zmieniającej się sytuacji Bliskiego Wschodu.

 

– 22.03.2017 – KUL – Lublin, Wiosenne Sympozjum Biblijne (Gniew Boga i gniew człowieka w Piśmie świętym), referat: Od „gniewu Jezusa” w znaku oczyszczenia świątyni (J 2,13-22) po gniew Sanhedrynu w procesie Jezusa.

 

− 24.05.2017 – Ostrów Wielkopolski (IV Międzynarodowa Konferencja Biblijna), referat: Człowiek pomiędzy pierwszymi narodzinami a drugą śmiercią w teologii wspólnoty św. Jana.

 

− 07.06.2017 – Świdnica (Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP), XIII tydzień Kultury Chrześcijańskiej, referat: Kim jest człowiek? Odpowiedź biblijna”.

 

− 22-23.09.2017 – Wrocław, wystąpienie w panelu dyskusyjnym: Cywilizacja zachodu – stan i perspektywy w ramach IV Konferencji Dolnośląskiej „Europa Quo Vadis?”.

 

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak:

− 15-16.11.2016 − PWT Wrocław, Konferencja Międzynarodowa: Uzdrowienia w Ewangeliach Synoptycznych, wykład: Jezus Przywraca niepełnosprawnych do społeczeństwa.

 

− 14.01.2017 – Warszawa, „Caritas” Polska, Spotkanie Moderatorów Dzieła Biblijnego.

 

− 03.03.2017 – Toruń, Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 12.05.2017 – Wrocław, UWr, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia, sesja nr 6 pt.: O religijnych i kulturowych uwarunkowaniach stylu życia współczesnego człowieka, wykład: Czy nadal obowiązuje Starotestamentowy zakaz spożywania krwi?
O bezkrwawej diecie i jej wpływie na styl życia wierzących.

 

− 16.05.2017 – Warszawa, UKSW, Konferencja Ogólnopolska: Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja, wykład: Obce narody w Księdze Sofoniasza (So2,4-15).

 

− 02.06.2017 – Toruń, Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 08.06.2017 – PWT Wrocław, Konferencja w XX rocznicę Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.

 

− 01.09.2017 – Toruń Radio Maryja, prowadzenie audycji Szukając Słowa Bożego oraz nagranie audycji do TV TRWAM pt. Słowo życia.

 

− 11-15.09.2017 r. – Rzym, Seminarium Translatorskie przygotowujące rewizję szóstego wydania Biblii Tysiąclecia. Prowadzone przez Nida Instytut z USA.

 

− 19.09.2017 – Legnica, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
i Sympozjum Biblistów Polskich, wykład: Gdzie wzmógł się grzech… (Rz 5,20). O grzechu
w Liście do Rzymian.

 

− 26.09.2017 – Wrocław, XX Dolnośląski Festiwal Nauki, wykład: Spotkanie z Biblią – pasja i przyjemność lektury Słowa Bożego.

 

Ks. dr Piotr Dębski:

Wygłoszone wykłady i referaty:

− 24-25.11.2016 − Wrocław − Ogólnopolska konferencja naukowa: Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności. Fundacja „Opus Organi” oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: Organy firmy Gebrüder Rieger w kościele parafialnym pw. Św. Rodziny we Wrocławiu.

 

− 24-25.11.2016 − Wrocław − Ogólnopolska konferencja naukowa: Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności. Fundacja „Opus Organi” oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, komunikat: Organy
w kościele parafialnym pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (kościół uniwersytecki).

 

− 26.11.2017 − Legnica − Dzień Skupienia Organistów diecezji legnickiej, wykład: Hymn „Chwała na wysokości Bogu” – repertuar, wskazania stylistyczne i normatywne.

 

− 01-02.12.2016 − Lublin − Ogólnopolska konferencja naukowa z racji obchodów Jubileuszu 60-lecia Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykład: Organy
w kościołach na terenie Dolnego Śląska (prace konserwatorskie i aktualny stan badań).
 

 

− 05. 04. 2017 − Opole − V Konferencja Organoznawcza Śląskie Organy – Katedra Muzyki Kościelnej Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, wykład: XVIII wieczne organy Gottlieba Friebe z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Raciborowicach (diecezja legnicka) – weryfikacja dotychczasowych badań.

 

− 06.05.2017 − Cykl koncertów: Historyczne Organy Dolnego Śląska, Akademia Muzyczna im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, wykład:  Organy Konrada Geisslera w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Parowej.

 

 

Udział w sesjach naukowych:

− 24-25.11.2016 − Wrocław, Ogólnopolska konferencja naukowa: Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności. Fundacja „Opus Organi” oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

− 01-02.12.2016 − Ogólnopolska konferencja naukowa z racji obchodów Jubileuszu 60-lecia Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

− 05. 04. 2017 − Opole, V Konferencja Organoznawcza Śląskie Organy – Katedra Muzyki Kościelnej Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

− 19-21.09.2017 − Kraków, Ogólnopolska Konferencja naukowa: „100 - lecie organistowskiej szkoły salezjańskiej scribite et docete istud canticum”, Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

 

Działalność artystyczna i naukowa:

− 20.11.2016 − Przygotowanie i prowadzenie koncertu inauguracyjnego po remoncie kapitalnym organów w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Zagrodnie.

 

− 06.05.2017 − Parowa − Organizacja cyklu koncertów z warsztatami pt.: Historyczne Organy Dolnego Śląska, Akademia Muzyczna im Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

− 25.06 – 03.09.2017 − Organizacja letnich koncertów organowych „Muzyka dawnych mistrzów” codzienne koncerty organowe w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP oraz
w Kościele pw. św. Józefa w Krzeszowie.

 

− 27.05.2017 − Zagrodno − Przygotowanie warsztatów, wykład i prowadzenie koncertu organowego w ramach wyjazdowych warsztatów muzycznych dla uczniów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy.

 

− 28.05.2017 − Pisarzowice k. Lubania − Przygotowanie i prowadzenie koncertów organowych z okazji poświęcenia organów po remoncie kapitalnym.

 

− Przygotowanie ekspertyz konserwatorskich i nadzór konserwatorski nad pracami przy zabytkowych organach w Jeżowie Sudeckim, Dzierżoniowie, Pisarzowicach, Zagrodnie, Ostroszowicach, Żarowie, prace przy translokacji organów do kościoła w Kruszynie.

 

Ks. dr Jarosław Kowalczyk:

− 18-19.11.2016 − Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, udział w XXXVII Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym: Katecheza w parafii. Wykład: Edukacja domowa jako wyzwanie dla katechezy.

 

− 10.12.2016 − Bolesławiec – Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, konferencja dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Wykład: Świadomość chrzcielna i znaczenie pokuty w życiu chrześcijańskim.

 

− 10-11.01.2017 − Konstancin-Jeziorna – udział w spotkaniu Koordynatorów Diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

− 18.03.2017 − Legnica – Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, organizacja II Sympozjum Katechetycznego na temat: Idźmy naprzód z nadzieją, prowadzenie części naukowej
i wprowadzenie w tematykę. 

− 05.05.2017 − Legnica – Dom Rekolekcyjny WSD, wykład dla uczestników Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity na temat: Katecheza dorosłych.

 

− 24.05.2017 − Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, udział
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Katecheza a reforma oświaty. Wykład: Wpływ reformy oświaty na katechezę.

 

− 30.05.2017 − Wrocław – Papieski Wydział Teologiczny, udział w sympozjum naukowym na temat: Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii. Wykład: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu – cel kongresu i jego przebieg.

 

− 12-13.06.2017 − Trzęsacz – udział w XIV Nadbałtyckich Debatach Katechetyków Polskich na temat: Katecheza maryjna na nasze czasy.

 

− 20-22.06.2017 − Katowice (Archidiecezja Katowicka) – udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych na temat: Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechezy i duszpasterstwa.

 

− 12.09.2017 − Zgorzelec – Zespół Szkół Ponadpodstawowych, konferencja dla nauczycieli
i katechetów w ramach VII Tygodnia Wychowania obchodzonego pod hasłem „Maryja Wychowawczynią pokoleń”. Temat: Wychowanie dzisiaj. Zagrożenia współczesnego wychowania.

 

− 18-20.09.2017 − Wólka Milanowska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych na temat: Bierzmowanie – dar i zadanie.

 

Ks. dr Krzysztof Wiśniewski:

− 23-26.01.2017 − Częstochowa − XXVII Sympozjum dla Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich. Udział i wprowadzenia do Liturgii Godzin
i Liturgii pokutnej.

 

− 28-31.08.2017 − Warszawa − Zjazd Ojców Duchownych WSD Diecezjalnych i Zakonnych: Ubóstwo w formacji kapłańskiej.

 

− 18-20.09.2017 − Lublin − Konferencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków: Osoba ludzka - rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami.

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji