Liturgia Słowa

Biblioteka

   W roku akademickim 2015/2016 Biblioteka im. Jana Pawła II prowadziła swoje regulaminowe działania, polegające na gromadzeniu, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów studentom, nauczycielom oraz pracownikom naukowym. Ponadto w Bibliotece wykonywano prace redakcyjno-wydawnicze naukowych publikacji.

 

Księgozbiór i czytelnicy


    W roku sprawozdawczym Biblioteka udostępniała swoim czytelnikom 89 770 egzemplarzy książek, 1105 egzemplarzy wydawnictw ciągłych oraz 537 tytułów czasopism. Placówka gromadzi również prace dyplomowe, których zbiór zamyka się w liczbie 767, a także multimedia w liczbie 610 rekordów. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy księgozbiór starych druków, zgromadzonych w liczbie 1397 woluminów.

 

    Biblioteka nadal prowadzi owocną współpracę z innymi bibliotekami, zwłaszcza akademickimi i kościelnymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym, czego przejawem jest od lat prężnie prowadzona wymiana międzybiblioteczna z 66 ośrodkami bibliotecznymi. W minionym roku sprawozdawczym biblioteka seminaryjna rozesłała innym ośrodkom bibliotecznym 387 egzemplarzy woluminów książek i czasopism. W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała 4938 egzemplarzy książek, pochodzących z zakupów (211), wymiany międzybibliotecznej (84) oraz darów (4643).

 

     Księgozbiór biblioteki w przeważającej mierze powiększany jest dzięki hojności i życzliwości ludzi dobrej woli. W roku sprawozdawczym w szczególny sposób wymienić należy następujące osoby: bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, bpa Marka Mendyka, ks. Leopolda Rzodkiewicza, ks. Michaela Grütteringa, ks. Józefa Lisowskiego, ks. Mariana Kopkę, ks. Jana Dochniaka, ks. Mariana Podolskiego, ks. Jarosława Kowalczyka, p. Bernarda Adamowicza, p. Martę Głogowską oraz p. Kazimierza Oliwę. Biblioteka przejęła także księgozbiory po śp. ks. Stanisławie Książku oraz ks. Czesławie Paruchu.

 

     W minionym roku akademickim odnotowano 748 wypożyczeń, w tym 339 wypożyczeń alumnów, przy ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników 283. Zaznaczyć również należy wzrost zainteresowania wypożyczalnią międzybiblioteczną. W okresie sprawozdawczym biblioteka odnotowała 17 takich wypożyczeń. W czytelni, w której zbiory udostępniane są wszystkim zainteresowanym, w księdze odwiedzin odnotowano 455 wpisów. Natomiast łączna liczba czytelników Cyfrowej Biblioteki Diecezji Legnickiej od 1 lutego 2012 r. wyniosła 857 174, przy 1974 zamieszczonych publikacjach.

 

Działalność redakcyjno-wydawnicza

 

      W ramach działalności redakcyjno-wydawniczej w roku sprawozdawczym ukazały się dwa numery Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych Perspectiva [2015 nr 2 (27), 2016 nr 1 (28)] oraz cztery numery Legnickich Wiadomości Diecezjalnych [2015 nr 3, 4; 2016 nr 1, 2]. Należy podkreślić, że nasza Perspectiva, po złożeniu ankiety ewaluacyjnej cieszy się 6-punktową ocenę w wykazie ministerialnym. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia czasopisma do Pol-indexu, w celu identyfikacji cytowań, co od 2017 r. winno zwiększyć przyznawaną punktację.

 

     W serii Biblioteka Diecezji Legnickiej ukazały się trzy pozycje książkowe: Celebracja sakramentów i sakramentaliów (oprac. S. Araszczuk); Głos, który nie umilkł (zebr. i oprac. S. A. Potycz); Kultura religijna mniszek śląskich w okresie średniowiecza (A. Sutowicz).

 

    Natomiast w serii Nowa Ewangelizacja Dzisiaj ukazały się dwie pozycje: Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy (red. B. Wolański); Obrońcy życia i rodziny z Niemiec (Z. Waleszczuk).

 

       Poza wyżej wymienionymi seriami ukazały się: Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy (oprac. Z. Kiernikowski); Wierzysz, przyjmij chrzest. Pomoce (oprac. Z. Kiernikowski); Człowiek Kościoła. Wspomnienia o Księdzu Infułacie W. Bochnaku (oprac. S. Araszczuk, Cz. Włodarczyk); Oto idziemy do Jerozolimy (Z. Kiernikowski); Droga ku zanurzeniu (Z. Kiernikowski); Obudź się kulturo (B. Drożdż); Henryk Pobożny książę Śląska i Polski (A. K. Dudek); Górnictwo i zagłębie naftowe w Polsce w pierwszej połowie XX wieku w polskich publikacjach (K. Lewandowska); Początki górnictwa naftowego w Polsce do XX wieku (K. Lewandowska); Kobiety biblijne w życiu społeczno-religijnym na tle starożytnej kultury (J. Klinkowski).

 

Sesje naukowe i uczestnictwo w konferencjach

 

    W roku sprawozdawczym Biblioteka była współorganizatorem sesji naukowej: Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 – Głos, który nie umilkł (30 września 2016). Ponadto pracownicy biblioteki seminaryjnej wzięli udział w 22. Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych Fides w dn. 12-14 września 2016 r. w Warszawie.

 

Biblioteka w Nukat

 

     W dalszym ciągu biblioteka seminaryjna współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym. Od lutego do grudnia 2015 biblioteka pobierała opisy bibliograficzne z Nukat, prezentując tym samym swoje zasoby w katalogu Nukat (współpraca bierna). Od stycznia 2016 r. biblioteka seminaryjna czynnie współpracuje z Nukat. Oznacza to, że uzyskała prawo do modyfikacji istniejących rekordów oraz wprowadzania nowych rekordów kartoteki haseł wzorcowych oraz bibliograficznych.

 

 

 Strona internetowa biblioteki

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji